HOME | BACK

Genital Laundering TAKE1

「すべては一つに帰する」

♪Genital Laundering TAKE1(135秒)

Duet : Mannequin Pierrot(Nishiko) & Buddhist Monks
Rhythm : AT jazz
Erhu・Sitar : Nishiko
舞い : Tatsuya Kusakabe
祈り : Nishiko
制作 : 高嶋真志
(ヘッドフォンがいいと思う)

投稿者:西原真志  コメント (1)  2004.12.13